Kepengurusan

DEWAN PERTIMBANGAN
Ketua  

Sekretaris  
Anggota 


H. Hendy Siswanto (Ex-Officio Bupati Jember)
KH. M. Balya Firjaun Barlaman (Ex-Officio Wakil Bupati Jember)
H. Muhammad, M. Pd.I (Ex-Officio Kepala Kantor Kemenag Jember)
KH. Muhyiddin Abdushomad
KH. A. Sadid Jauhari
KH. Khalid Dahwi
KH. Luthfi Ahmad
KH. Drs. A. Muqiet Arif
Drs. KH. A. Rosyidi Baihaqi
KH. Khairuz Zad Maddah
Prof. Dr. Babun Suharto, M.E.I
Dr. Hanafi, M. Pd

Ketua  Umum
Ketua – Ketua

 

 

Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag.
Dr. KH. Hamam, M.HI
Dr. KH. A. Hamid Pujiono
H. Kusno, M. Pd. I
KH. Rohmatullah Ali
KH. Zainil Ghulam, M. Ag.
Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA.
Dr. H. Aminullah Elhady, M. Ag.
Dr. KH. Abd. Muis, M. Si
H. Muhammad Muslim, M.Sy
Drs. H. Ainur Rafik, M . Ag.
Dr. H. Mustain Billah, M. Pd.I

Sekretaris Umum
Sekretaris – Sekretaris

Dr. Abd. Wahab Ahmad M.HI
Dr. Zainal Anshari, M. Pd. I
Dr. M. Dasuki, M. Pd. I
Ahmad Badrus Sholihin, M.A.
Drs. H. Ali Fauzi

Bendahara Umum
Bendahara – Bendahara

H. Slamet Sulistiyono, SP.
Dr. H. Abdul Rokhim, M.E.I.
Musyaffa’, S.HI.